Pokladňa MsDK

  

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Mestský dom kultúry prísp.org.

 (ďalej len „VOP“)

 Článok 1

Úvodné ustanovenia

 Tieto VOP sa uplatňujú pri nákupe tovaru a služieb v spoločnosti Mestský dom kultúry prísp.org., so sídlom: M.R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 355 190 88, (ďalej len MsDK .

 Súčasťou VOP sú nasledujúce dokumenty MsDK:

 

Obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet           

Vnútorný poriadok                                                  

Reklamačný poriadok                                               

 

Článok 2

Definície pojmov

 Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že skratky tu použité platia v celom texte VOP rovnako.

 

Pre účely VOP sa rozumie:

 

„Vstupenkou“ vstupenka zakúpená v pokladni MsDK:

 •  hotovostnou platbou,
 • bezhotovostnou platbou, 
 • platbou na faktúru,
 •  platbou poukazmi,

 ktoré pokladňa MsDK akceptuje.

 

„E-vstupenkou“ vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej  stránky kino.kulturavranov.sk alebo kulturavranov.sk s unikátnym číselným a čiarovým kódom, vytlačená zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte JPG s unikátnym číselným, čiarovým kódom a QRC kódom predložená zákazníkom  pred vstupom do sály prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (tzn. mobilným telefónom, tabletom a pod.) alebo vstupenka vytlačená v pokladni na základe unikátneho čísla (VS číslo transakcie).

 

 „Kompenzáciou“ sa rozumie kompenzácia vo forme poskytnutia voľnej vstupenky alebo finančná kompenzácia vo forme vrátenia kúpnej ceny či už vstupenky alebo služby, ako je to určené  v Reklamačnom poriadku.

 

„Obchodnými podmienkami“ obchodné podmienky MsDK pre nákup vstupeniek v pokladni, ktorá sa nachádza v budove MsDK ako aj vstupeniek zakúpených prostredníctvom internetu (t.j. E-vstupeniek);

 

„Okuliarmi“ okuliare určené na 3D projekciu"

 

„Orgánom dozoru“ Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Obrancov mieru 6,080 01 Prešov, Slovenská republika (www.soi.sk);

„Predstavenie“ akékoľvek filmové alebo iné kultúrne predstavenie realizované MsDK.

 

„Reklamačným poriadkom“ reklamačný poriadok MsDK.

 

„Vnútorným poriadkom“ vnútorný poriadok MsDK.

 "Personál" je zamestnanec MsDK poverený zabezpečením predstavenia po organizačnej a bezpečnostnej stránke.

„Zodpovedným pracovníkom MsDK “ je vedúci  oddelenia;

„Zákazníkom“ osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku alebo E-vstupenku na predstavenie MsDK;

 

„FK“  filmový klub

„Členská preukaz FK“ je klubová karta, ktorú vydáva Asociácia Slovenských filmových klub. Členský preukaz je v predaji v pokladni MsDK. Jeho platnosť je jeden rok.

„Člen FK“  je, každý kto má  platný členský preukaz FK

 

 

Článok 3

Platnosť VOP

 

Tieto VOP platia pre Zákazníka v znení dostupnom v pokladni MsDK, prípadne v znení uvedenom na internetových stránkach MsDK kino.kulturavranov.sk alebo kulturavranov.sk v deň zakúpenia E-vstupenky Zákazníkom.

Zákazník MsDK, zakúpením Vstupenky a zakúpením E-vstupenky alebo uplatnením voľnej (bezplatnej) vstupenky potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s VOP, ako aj so všetkými dokumentmi, ktoré sú ich súčasťou podľa Článku 1,  VOP, rozumie im, súhlasí s nimi a bude ich dodržiavať.

 

MsDK si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto VOP, prípadne ich časť. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným na internetových stránkach kino.kulturavranov.sk alebo kulturavranov.sk a v písomnej forme v poklani MsDK  kde sa uvedú nové VOP v ich aktualizovanom znení.

 

V prípade akýchkoľvek sťažností, pripomienok a návrhov sa Zákazník môže obrátiť na vedúceho kina resp. vedúceho programového oddelenia. Akékoľvek podnety, sťažnosti a reklamácie je tiež možné zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@kulturavranov.sk.

 

Za spoluprácu a dodržiavanie VOP vopred ďakujeme našim Zákazníkom a prajeme Vám príjemné filmové zážitky.

 

 

Obchodné podmienky

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Tieto Obchodné podmienky platia pri nákupe E-vstupeniek na filmové a iné predstavenie prevádzkované MsDK. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti MsDK a Zákazníka. 

V prípade otázok, prípadne potreby môže Zákazník kontaktovať MsDK prostredníctvom:

 e-mailu info@kulturavranov.sk 

alebo

telefonicky na +421 918 955 272; 057 44 639 50.

 

 

Článok 2

Spôsob zakúpenia E-vstupenky 

Zákazník môže zakúpiť E-vstupenku na konkrétne predstavenie prostredníctvom internetovej stránky kino.kulturavranov.sk a kulturavranov.sk a zaplatiť za ňu. 

Prostredníctvom internetovej stránky kino.kulturavranov.sk je  možné zakúpiť vstupenky na filmové predstavenia nasledujúcich druhov E-vstupeniek:

 • celý lístok,
 • lístok so zľavou ZŤP,
 •  lístok so zľavou študent (pri detských predstaveniach zľava platí pre dieťa) a  a
 • lístok so zľavou FK ( zľava platí pre členov FK na predstaveniach organizovaných pre členov FK).

Prostredníctvom internetovej stránky kulturavranov.sk je  možné zakúpiť E-vstupenky na kultúrne predstavenia. Na tieto predstavenia sa žiadna zľava neposkytuje.

E-vstupenku je možné zakúpiť kedykoľvek pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina alebo MsDK najneskôr však 30 min. pred začiatkom predstavenia. Neskôr, t.j. menej ako 30 minúť pred predstavením si Zákazník môže kúpiť  v pokladni iba Vstupenky na neobsadené miesta.  Spôsob nákupu e-vstupenky

Po výbere a označení E-vstupenky na konkrétne predstavenie a voľbe miesta a kroku „Ďalej“, Zákazník pokračuje ku kroku „Nákupný košík“, kde je povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár, označiť zľavu na ktorú má nárok a zadať všetky požadované informácie.

 V kroku „Nákupný košík“ sa Zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena E-vstupenky, ktorú   potvrdí krokom "Zaplatiť online". Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané E-vstupenky, ktoré musí zákazník uhradiť.  

E-vstupenka mu bude zaslaná vo formáte prílohy prostredníctvom e-mailu a Zákazník si ju môže následne vytlačiť resp. uložiť do prenosného elektronického zariadenia (napr. mobilného telefónu, tabletu a pod.) alebo na základe unikátneho čísla (VS číslo transakcie)“ E-vstupenky prevezme v pokladni . 

Po potvrdení objednávky E-vstupenky je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu E-vstupenky. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu objednávky. Po vypršaní časového limitu nebude nedokončená objednávka uskutočnená. 

„E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“ unikátne číslo uskutočnenej a zaplatenej rezervácie (VS číslo transakcie) a platná E-vstupenka (E-vstupenky) oprávňujúca na vstup do sály (slúži ako Vstupenka). 

Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane potvrdenie o zaplatení správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke E-vstupenky. 

Unikátne číslo (VS číslo transakcie) zaplatenej E- vstupenky na dané predstavenie môže byť použité pre vyzdvihnutie E-vstupenky iba raz. Predložením e-mailového potvrdenia nevzniká automaticky nárok na vydanie E-vstupenky, bez ohľadu na to, kto potvrdenie predloží; Zákazník je preto povinný chrániť unikátne číslo (VS číslo transakcie) pred odcudzením alebo využitím inou osobou.

 

Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú E-vstupenku pred vstupom do kinosály  predložením platného dokladu, ktorý oprávňuje držiteľa k zľave. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú E-vstupenku, bude E-vstupenka považovaná za neplatnú a musí doplatiť rozdiel E-vstupenky, aby mu bolo umožnené vstúpiť do sály. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka. 

Jednou transakciou možno zakúpiť max. 8 ks E-vstupeniek na kultúrne predstavenia a 10 ks E-vstupeniek na filmové predstavenie. Transakcie môže zákazník opakovať.

 

Článok 3

Storno E-vstupeniek 

Predaj vstupeniek na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a z toho dôvodu nemôže Zákazník odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže Zákazník požiadať MsDK  o storno E-vstupenky po splnení podmienok tu uvedených. 

O storno E-vstupenky je možné požiadať podľa Článku 2  Reklamačného poriadku. Osobne v pokladni MsDK, alebo elektronickou žiadosťou, ktorá sa nachádza na stránke kino.kultúravranov.sk

Žiadosť o storno E-vstupeniek bude posúdená Zodpovedným pracovníkom MsDK  s ohľadom na platný Reklamačný poriadok. 

Peniaze za E-vstupenky sa vracajú

 • hotovostne (v pokladni MsDK);
 • bezhotovostne platbou z účtu MsDK,

alebo platobnou bránou, cez ktorú boli vstupenky zakúpené. 

Ak Zákazník uplatní žiadosť o storno príslušnej E-vstupenky po uplynutí lehôt Reklamačného poriadku, bude takáto žiadosť o storno E-vstupenky odmietnutá z dôvodu jej neskorého uplatnenia. 

V žiadosti o storno E-vstupeniek je potrebné uviesť všetky údaje do formulára "Žiadosť o vrátenie vstupného".

Žiadosť o vrátenie vstupného je nutné zaslať najneskôr 24 hodín pred začiatkom predstavenia. Pri nedodržaní tejto lehoty bude žiadosť o vrátenie vstupného zamietnutá. 

Ak pri procese kúpy E-vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu E-vstupeniek z účtu Zákazníka, ale E-vstupenky sa mu nezobrazili, ani mu neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí Zákazník uplatniť pomocou e-mailu podpora@cinemaware.eu

 

Článok 4

Reklamácie 

MsDK zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. E-vstupenky, ako aj poskytnuté služby, t.j. predstavenie, na ktoré bola E-vstupenka zakúpená, je možné reklamovať za podmienok stanovených Reklamačným poriadkom. 

Záverečné ustanovenia 

Pri zakúpení E-vstupenky Zákazník bez výhrad súhlasí so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok (ako súčasti VOP) a je nimi (ako aj VOP) neodvolateľne viazaný. Súhlas s Obchodnými podmienkami a potvrdenie, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil Zákazník vyjadruje zaškrtnutím príslušného políčka/štvorčeka v prvom kroku objednávky E-vstupenky, pri výbere transakcie.

 

 

Vnútorný poriadok MsDK 

Článok 1

Zľavnené vstupné

Tam kde je to ďalej vhodné, v tomto Vnútornom poriadku, sa Vstupenkou rozumie aj E-vstupenka.

 MsDK nie je povinná zisťovať, či má zákazník nárok na zľavnenú vstupenku.

Každý zákazník s nárokom na zľavnenú vstupenku musí túto skutočnosť oznámiť pokladníkovi MsDK pred vytlačením vstupeniek. Po tomto akte už nie je možné žiadať zľavnenú vstupenku.

Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať sa pri kúpe Vstupeniek platným dokladom oprávňujúcim držiteľa k zľave. Personál MsDK je oprávnený na opätovnú kontrolu Vstupenky ako aj dokladu, oprávňujúceho držiteľa Vstupenky k zľave, pri vstupe do sály. V prípade kúpy E-vstupenky je Zákazník, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, povinný preukázať sa platným dokladom oprávňujúcim držiteľa k zľave pri vstupe do sály.

Zľavneným vstupným sa rozumie vstupné v cene nižšej, ako je štandardná cena pre dospelú osobu pre jednotlivé predstavenia, t.j. detské, študentské, ZŤP vstupné a FK, pričom MsDK si vyhradzuje nárok na zmenu platnosti zliav. Prehľad cien vstupného, vrátane zľavneného vstupného, je uvedený v cenníku MsDK, na tlačenom programe dostupnom aj v pokladni MsDK ako aj na internetovej stránke kino.kulturavranov.sk. 

Personál je taktiež oprávnený požadovať preukázanie veku Zákazníka. Pokiaľ Zákazník pri vstupe do kinosály na požiadanie nepreukáže nárok na zľavnenú Vstupenku alebo nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude Vstupenka považovaná za neplatnú a Zákazníkovi nebude povolený vstup do kinosály, pokiaľ neuhradí rozdiel v pokladni MsDK. 

Článok 2

Práva a povinnosti Zákazníkov 

Vstupenku je možné použiť na vstup do sály iba raz. Predložením použitej Vstupenky nevzniká Zákazníkovi nárok na vstup do sály. MsDK nezodpovedá za zneužitie Vstupenky treťou osobou a personál nepreveruje spôsob nadobudnutia predloženej platnej Vstupenky alebo E-vstupenky; Zákazník je povinný chrániť Vstupenku pred odcudzením alebo využitím inou osobou. 

Zákazník je povinný dodržiavať zasadací poriadok určený údajmi uvedenými na Vstupenke. V prípade, že zasadací poriadok nie je z akýchkoľvek dôvodov možné dodržať, Zákazník o uvedenom informuje personál a riadi sa jeho pokynmi. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné obsadzovať akékoľvek iné miesta alebo priestory, ktoré nie sú určené na sedenie. 

Pri akomkoľvek pohybe v sálach MsDK je Zákazník povinný zachovávať mimoriadnu opatrnosť, predovšetkým počas predstavenia a pred jej ukončením, najmä vzhľadom na znížené (bezpečnostné) osvetlenie v kinosále, terasovité usporiadanie miest na sedenie a schody v kinosále. Rovnako je Zákazník povinný v sále  zachovávať poriadok a pokoj, tak aby nedochádzalo k rušeniu ostatných Zákazníkov sály. Odchod zo sály počas stlmeného osvetlenia (t.j. pred úplným rozsvietením svetla v sále) pred ukončením predstavenia je možný len na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. 

Zákazník je povinný uschovať si Vstupenku po celú dobu, počas ktorej sa zdržuje v priestoroch sály. Pri každom opustení sály a opätovnom návrate je Zákazník povinný sa na požiadanie personálu preukázať platnou Vstupenkou. V prípade, že sa Zákazník nepreukáže platnou Vstupenkou, personálu vzniká nárok nevpustiť Zákazníka do kinosály a požiadať ho o opustenie MsDK. Zákazník v takom prípade nemá nárok na žiadnu Kompenzáciu. 

 

Vo všetkých priestoroch MsDK je zakázané konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje. V prípade porušenia tohto zákazu má MsDK právo požiadať Zákazníka o opustenie priestorov MsDK. Zákazník v takom prípade nemá nárok na žiadnu Kompenzáciu. Výnimkou sú reklamné akcie, alebo spoločenské akcie organizované MsDK. 

Do priestorov MsDK nebude umožnený prístup osobám nevhodne oblečeným (napr. v plavkách, spodnej bielizni, znečistenom oblečení a pod.), osobám so zakrytou tvárou (spôsobom znemožňujúcim alebo sťažujúcim posúdenie veku, a teda prístupnosť predstavenia), osobám so zanedbanou osobnou hygienou, či osobám, ktoré trpia závažnými nákazlivými chorobami prenosnými aerosólom alebo nepriamym kontaktom, ktoré ohrozujú zdravie ostatných Zákazníkov a personálu MsDK. 

Z bezpečnostných a kapacitných dôvodov je zakázané vstupovať do sál MsDK s nadrozmernou batožinou, vrátane nákupných tašiek a detského kočíka. 

Zákazník je povinný venovať pozornosť svojim odloženým osobným veciam, MsDK za ne nepreberá zodpovednosť a neposkytuje službu úschovy osobných vecí Zákazníkov. 

Vo všetkých priestoroch MsDK je prísny zákaz fajčenia (vrátane e-cigariet). Personál MsDK má v prípade porušenia tohto zákazu právo požiadať Zákazníka o okamžité upustenie od zakázaného konania a v prípade neuposlúchnutia o opustenie, v nevyhnutných prípadoch aj za asistencie Mestskej polície, alebo príslušníkov Policajného zboru SR. Zákazník v takom prípade nemá nárok na žiadnu Kompenzáciu. 

Do všetkých priestorov MsDK je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok; rovnako je zakázané v priestoroch MsDK tieto látky užívať.

Správanie narúšajúce poriadok a pokoj, resp. priebeh predstavenia a divácky zážitok ostatných Zákazníkov, alebo poškodzujúce majetok MsDK, nebude vôbec akceptované. Personál MsDK má v tomto prípade právo požiadať Zákazníka o opustenie MsDK, v nevyhnutných prípadoch za asistencie Mestskej polície, alebo príslušníkov Policajného zboru SR.  Zákazník v takom prípade nemá nárok na žiadnu Kompenzáciu. 

V priestoroch MsDK je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, pohybovať sa v topánkach s kolieskami, na skateboardoch, kolobežkách, bicykloch a iných podobných prostriedkoch, a vstupovať s nimi do týchto priestorov. 

Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do sál MsDK sklenené fľaše a sklenené poháre, ďalej akékoľvek zbrane (vrátane napodobenín) alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví Zákazníkov alebo personálu MsDK. Pri dôvodnom podozrení na nedodržanie tohto zákazu je Zákazník povinný strpieť fyzickú kontrolu zamestnancami MsDK, príslušníkmi Mestskej polície alebo príslušníkmi Policajného zboru SR. 

V sálach MsDK je zakázané používať mobilné telefóny, fotoaparáty, videokamery a iné elektronické zariadenia umožňujúce vytvorenie akéhokoľvek video alebo zvukového záznamu z predstavenia. V prípade zistenia nepovoleného vytvorenia akéhokoľvek záznamu budú privolaní príslušníci Policajného zboru. Bez povolenia MsDK je prísne zakázané fotiť a nahrávať akékoľvek priestory MsDK, alebo aktivity realizované v priestoroch MsDK. Zákazníci sú povinní  v sálach MsDK vypnúť zvonenie na svojich mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach, s ohľadom na nerušený divácky zážitok ostatných Zákazníkov. 

Do sál MsDK  je povolené vodiť deti do šiestich rokov len na zodpovednosť ich zákonných zástupcov, prípadne iných plnoletých osôb, ktoré ich na predstavenie sprevádzajú. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v sále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaný opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na žiadnu Kompenzáciu. 

Do všetkých priestorov MsDK, je zakázané vodiť zvieratá. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich, asistenčných a signálnych psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich držiteľov preukazu ZŤP. 

MsDK si vyhradzuje právo vykonávať ad hoc operatívne zmeny v rozplánovaní sedadiel v sálach tak, aby tieto vyhovovali všetkým kapacitným predpisom, ktoré sa môžu priebežne meniť. V dôsledku prípadných kapacitných obmedzení môžu byť rezervované či zakúpené sedadlá zmenené. MsDK môže o takto vykonaných zmenách informovať Zákazníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených Zákazníkom pri procese rezervácie prostredníctvom internetovej stránky kulturavranov.sk resp. kino.kulturavranov.sk

Zákazník je povinný rešpektovať upozornenia a pokyny, s ktorými sa na Zákazníka obráti personál MsDK. 

Článok 3

Špeciálne upozornenie 

Všetky predstavenia v MsDK, vrátane zvukovej stopy, sú chránené autorskými právami. Bez súhlasu majiteľa autorských práv môže byť akékoľvek zaznamenávanie predstavenia postihované občianskoprávnou cestou alebo trestným stíhaním. 

V prípade, že postrehnete v priestoroch MsDK akékoľvek podozrivé správanie, upozornite prosím na túto situáciu bezodkladne personál MsDK. 

Článok 4

Reklamácia vstupného 

Povinnosť Zákazníka je nahlásiť chyby v stanovenej lehote:

Pri hotovostnej platbe je Zákazník povinný ihneď po obdržaní Vstupenky v pokladni skontrolovať:

 1.  Dátum, čas a názov predstavenia
 2. Rad a miesto vyznačené na Vstupenky
 3. V prípade hotovostnej platby aj výšku vydanej hotovosti

Zákazník je povinný chyby reklamovať okamžite po poskytnutí chybného plnenia v súlade s Reklamačným poriadkom.

 

Zánik nároku na Kompenzáciu:

MsDK  neposkytuje Kompenzácie za prekážky, ktoré z dôvodov na strane Zákazníka viedli k neuskutočneniu predstavenia, či k znehodnoteniu celkového diváckeho zážitku jeho vlastným zavinením, či okolnosťami, ktoré MsDK nemohla ovplyvniť.

Zákazník stráca právo ďalšej účasti na predstavení, ani nemá nárok na akúkoľvek Kompenzáciu, ak bol z dôvodu porušenia vnútorného poriadku MsDK vykázaný z predstavenia, alebo priestorovu MsDK.

Z uplatnenia voľnej (bezplatnej) vstupenky neplynie Zákazníkovi nárok na akékoľvek Kompenzácie v akýchkoľvek prípadoch zo strany MsDK. Reklamácie sa vzťahujú len na zakúpené Vstupenky. 

Kompenzácia za rezervácie Vstupeniek:

Akékoľvek rezervácie sú nezáväzné a preto z nich nevyplýva pre Zákazníkov nárok na akékoľvek Kompenzácie. Rezervácia je nezáväzná do okamihu zakúpenia (zaplatenia) Vstupenky.

MsDK si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo nezáväznú rezerváciu zrušiť, upraviť, či presunúť. V takom prípade Zákazník nie je povinný zmenenú prípadne upravenú rezerváciu uhradiť, zároveň však nemá nárok na Kompenzáciu za zrušenie, úpravu ani presun nezáväznej rezervácie. 

Storno Vstupeniek (vrátenie vstupného bez udania dôvodu):

Vstupenky zakúpené na pokladni MsDK  je možné reklamovať len v prípadoch popísaných v Reklamačnom poriadku.

Vstupenky zakúpené na pokladni MsDK  je možné vrátiť len v pokladni MsDK. Tu platí pravidlo :

-          vstupenky na kultúrne podujatie je možné vrátiť najneskôr do 24 hodín od začiatku predstavenia

-          vstupenky na filmové predstavenie je možné vrátiť najneskôr do 30 min. do začiatku predstavenia.

Po tomto termíne nie je možné vrátiť Vstupenky.

 

 

Storno E-vstupeniek

O storno E-vstupenky na akékoľvek predstavenie  je možné požiadať formulárom na stránke kino.kultúravranov.sk, žiadosť musí byť doručená do schránky MsDk najneskôr 15 minút pred začiatkom predstavenia, alebo osobne v pokladni MsDKvždy najneskôr 15 minút pred začiatkom predstavenia,  podľa rovnakých pravidiel ako platia pre vstupenky zakúpené v pokladni MsDK.

Storno E-vstupenky na žiadosť zákazníka je spoplatnené 0,12  za jednu vstupenku.

Pri zakúpení E-vstupenky na  predstavenie MsDK prostredníctvom internetu sa vstupné vracia späť nasledovne:

1.       Vrátenie vstupného priamo cez príručnú pokladňu kina a kultúrnych podujatí povereným pracovníkom pokladne, ak zákazník príde priamo do pokladne a požiada o vrátenie vstupného.

2.       Do 6 mesiacov od zakúpenia vstupenky na podujatie MsDK sa vstupné vracia späť cez platobnú bránu, alebo cez bankový účet MsDK.

3.       Po 6 mesiacoch od zakúpenia vstupenky na podujatie MsDK sa vstupné vracia späť iba cez bankový účet MsDK.

V prípadoch podľa bodu 2. a 3. je zákazník povinný vypísať a zaslať kompletne vyplnenú  žiadosť „Žiadosť o vrátenie vstupného" aj s uvedeným údajom IBAN bankového účtu, na ktorý Zákazníkvžiada vrátiť vstupné za zakúpený lístok. „Žiadosť o vrátenie vstupného“ je umiestnená na internetovej stránke kina Mladosť- kino.kulturavranov.sk.

Všetky Žiadosti o vrátenie vstupného musí poverený pracovník archivovať.

Kópie týchto žiadostí o vrátenie vstupného sa predložia na ekonomické oddelenie. Na základe takto predložených žiadostí ekonomické oddelenie vystaví v účtovnom systéme platobný poukaz a zrealizuje vrátenie vstupného. Vrátenie vstupného sa realizuje raz za 14 dní v rámci príslušného mesiaca, alebo deň pred predstavením predstavenia.

Bližšie informácie ohľadne vrátenia vstupného je možné nájsť na internetovej stránke kina MsDK.

 

Vrátenie vstupného s chybnými údajmi:

Ihneď po zakúpení má Zákazník povinnosť prekontrolovať všetky údaje na Vstupenke a presvedčiť sa, že zodpovedajú objednávke. V prípade zistenia chybného údaja uvedeného na Vstupenke prevzatej v pokladni je Zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v pokladni MsDK  v lehote do 15 minút od zakúpenia Vstupenky alebo najneskôr do začiatku predstavenie, na ktoré bola Vstupenka zakúpená.

Reklamácie uplatnené dlhšie ako 15 minút po ich zakúpení, alebo po začiatku predstavenia nebudú brané do úvahy a Zákazníkovi tak nevzniká nárok na akúkoľvek Kompenzáciu.

V prípade E-vstupeniek zaslaných Zákazníkovi na e-mail, Zákazník môže prípadné reklamácie chybných údajov uplatniť e-mailom najneskôr 24 hodín pred začiatkom predstavenia, alebo osobne v pokladni MsDK  počas pokladničných hodín (najneskôr 30 min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa zakúpená E-vstupenka vzťahuje).

Zmeny v programe:

MsDK  si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu v programe v akomkoľvek rozsahu, bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.

Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, nemali zakúpené Vstupenky, nebude poskytnutá žiadna Kompenzácia.

Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, mali zakúpené Vstupenky, bude prednostne ponúknutá výmena Vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu. V prípade, že Zákazník výmenu Vstupeniek neakceptuje, má nárok na náhradu zaplateného vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných Vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných Vstupeniek nemá Zákazník nárok na žiadnu Kompenzáciu, ani na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na predstavenie

Zákazníkom, ktorí mali na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, zakúpené E-vstupenky, bude poskytnutá náhrada vstupného po preukázaní sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu E-vstupenky nemá Zákazník nárok na žiadnu Kompenzáciu, ani na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na predstavenie.

Zrušené predstavenia:

MsDK  si vyhradzuje právo z prevádzkových dôvodov zrušiť akékoľvek predstavenie pred jeho začiatkom. O tejto skutočnosti bude bez zbytočného odkladu informovať Zákazníkov vhodnou formou, napr. zverejnením oznámenia na svojej internetovej stránke, či poskytnutím tejto informácie priamo v budove MsDK a v mieste predaja Vstupeniek.

Zákazníkom, ktorí na zrušené predstavenie nemali zakúpené Vstupenky, prípadne mali Vstupenky nezáväzne rezervované, nebude poskytnutá žiadna Kompenzácia, ani  Kompenzácia nákladov súvisiacich s dopravou na zrušené predstavenie

Zákazníci, ktorí na zrušené predstavenie mali zakúpené Vstupenky, majú nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných Vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných Vstupeniek Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok ani na Kompenzácia nákladov súvisiacich s dopravou na zrušené predstavenie

Zákazníkom, ktorí mali na zrušené predstavenie zakúpené E-vstupenky bude poskytnutá náhrada vstupného po preukázaní sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu E-vstupenky nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok ani na Kompenzácia nákladov súvisiacich s dopravou na zrušené predstavenie

Zákazníci sú v prípade zrušenia predstavenia oprávnení uplatniť si svoj nárok spôsobom podľa bodu 1. Reklamačného poriadku, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa zrušeného predstavenia.  

Predstavenia zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci:

Zákazníci, ktorí mali zakúpené Vstupenky na predstavenie, ktoré bolo pred jeho začiatkom alebo v jeho priebehu zrušené alebo prerušené zásahom vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany MsDK  (napr. vyhlásenie evakuácie v dôsledku požiarneho poplachu alebo teroristickej hrozby, orgánmi verejnej moci nariadená evakuácia, radiačný poplach, prírodné katastrofy a pod.) nemajú nárok na poskytnutie Kompenzácie. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na zrušené predstavenie..

 

Porucha znemožňujúca ďalšiu projekciu:

Pokiaľ bolo predstavenie narušené poruchou vzniknutou na technike, či prevádzkovými okolnosťami a táto porucha znemožňuje ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, Zákazník má nárok na poskytnutie Kompenzácie vo forme voľných Vstupeniek na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek. V prípade, že Zákazník túto Kompenzáciu nebude akceptovať, má nárok na vrátenie zaplateného vstupného v plnej výške. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie

Kompenzácia bude poskytnutá Zákazníkovi ihneď alebo najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku poruchy, a to priamo v MsDK, kde táto porucha nastala. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom MsDK výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.  

Poruchy obmedzujúce kvalitu projekcie, či divácky zážitok:

Pokiaľ Zákazník zistí poruchy akéhokoľvek charakteru, ktoré významne narušujú alebo budú narúšať jeho divácky zážitok z predstavenia, je nutné tieto poruchy bezodkladne reklamovať osobne u Zodpovedného pracovníka MsDK, ktorý zaistí ich okamžité posúdenie. V prípade reklamácie platí, že:

1; Pokiaľ boli tieto poruchy reklamované pred začiatkom predstavenia, či do 30 minút po začiatku predstavenia, Zákazník má právo na vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom MsDK, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

2; Pokiaľ je porucha reklamovaná v priebehu predstavenia, najskôr však po uplynutí 30 minút od začiatku predstavenia, a je tak umožnené Zodpovednému pracovníkovi MsDK reklamáciu posúdiť, Zákazník má nárok (v prípade uznania reklamácie) na poskytnutie Kompenzácie v podobe voľných Vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom MsDK, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

3; Pokiaľ je porucha reklamovaná po konci predstavenia, MsDK si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie v dĺžke trvania do 30 dní, o ktorej výsledku bude Zákazníka informovať písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie. V prípade uznania reklamácie bude Kompenzácia poskytnutá formou voľných Vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek, a to Zodpovedným pracovníkom MsDK, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

 

4; Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.

 

3D predstavenie

Pred nákupom Vstupenky na 3D Projekciu je Zákazník povinný, okrem iného, dobre sa oboznámiť so 3D efektmi.

Ak máte ako Zákazník najmenšie pochybnosti o tom, či Vám bude účasť na 3D Projekcii príjemná, potom sa jej radšej nezúčastnite.

Ak máte Vy alebo Vami sprevádzaní maloletí zdravotné ťažkosti, poraďte sa pred návštevou Projekcie s lekárom a dbajte na jeho odporúčania.

Pri 3D predstaveniach MsDK pri vstupe do sály zapožičia divákovi okuliare na 3D. Vždy keď Zákazník opustí sálu tieto okuliare vráti zamestnancovi MsDK.

Ak Zákazník pri vstupe dostane poškodené, alebo zašpinené Okuliare, hneď ako to zistí požiada povereného zamestnanca o výmenu za plne funkčné Okuliare. Zákazník nesmie sám Okuliare opravovať, alebo čistiť.

Ak Zákazník počas predstavenia poškodí okuliare  svojou činnosťou, bude musieť nahradiť  škodu MsDK vo výške 50€. 

V prípade pokusu o krádež bude Zákazník zadržaný pracovníkom MsDK, a táto skutočnosť bude ohlásená Polícii Slovenskej Republiky.

 

Reklamačný poriadok

Článok 1

Tam kde je to ďalej vhodné, v tomto Reklamačnom poriadku, sa Vstupenkou rozumie aj E-vstupenka.

Možnosti uplatnenia reklamácie 

Reklamácie môžu Zákazníci MsDK  uplatniť nasledovným spôsobom, vždy v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku: 

 1. osobne u Zodpovedného pracovníka Msdk,
 2. elektronickým formulárom na stránke kino.kultúravranov.sk (v prípade E-vstupeniek),
 3. písomne na adresu Mestský dom kultúry, prísp. org; M.R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou 

Po uplatnení reklamácie jedným z uvedených spôsobov zodpovedný pracovník MsDK  reklamáciu posúdi a rozhodne, či Zákazníkovi patrí Kompenzácia v súlade s Reklamačným poriadkom. 

Článok 2

Reklamácia vstupného

 

Povinnosť Zákazníka nahlásiť chyby v stanovenej lehote:

Zákazník je povinný chyby reklamovať okamžite po poskytnutí chybného plnenia v súlade s Reklamačným poriadkom. 

Zánik nároku na Kompenzáciu:

MsDK  neposkytuje Kompenzácie za prekážky, ktoré z dôvodov na strane Zákazníka viedli k neuskutočneniu predstavenia, či k znehodnoteniu celkového diváckeho zážitku jeho vlastným zavinením, či okolnosťami, ktoré MsDK nemohla ovplyvniť.

Zákazník stráca právo ďalšej účasti na predstavení, ani nemá nárok na akúkoľvek Kompenzáciu, ak bol z dôvodu porušenia vnútorného poriadku MsDK  vykázaný z predstavenia alebo priestorov MsDK.

Z uplatnenia voľnej (bezplatnej) vstupenky neplynie Zákazníkovi nárok na akékoľvek Kompenzácie v akýchkoľvek prípadoch zo strany MsDK. Reklamácie sa vzťahujú len na zakúpené Vstupenky. 

Kompenzácia za rezervácie Vstupeniek:

Akékoľvek rezervácie sú nezáväzné a preto z nich nevyplýva pre Zákazníkov nárok na akékoľvek Kompenzácie. Rezervácia je nezáväzná do okamihu zakúpenia (zaplatenia) Vstupenky.

MsDK  si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo nezáväznú rezerváciu zrušiť, upraviť, či presunúť. V takom prípade Zákazník nie je povinný zmenenú prípadne upravenú rezerváciu uhradiť, zároveň však nemá nárok na Kompenzáciu za zrušenie, úpravu ani presun nezáväznej rezervácie. 

Storno Vstupeniek:

Vstupenky zakúpené na pokladni MsDK  je možné reklamovať len v prípadoch popísaných v Reklamačnom poriadku.

Vstupenky zakúpené na pokladni MsDK  je možné vrátiť len v pokladni MsDK. Tu platí pravidlo :

-          vstupenky na kultúrne podujatie je možné vrátiť najneskôr do 24 hodín od začiatku predstavenia

-          vstupenky na filmové predstavenie je možné vrátiť najneskôr do 30 min.  začiatku predstavenia.

Po tomto termíne nie je možné vrátiť Vstupenky 

Storno E-vstupeniek

O storno E-vstupenky na akékoľvek predstavenie  je možné požiadať formulárom na stránke kino.kultúravranov.sk (vždy najneskôr 24 hodín pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v pokladni MsDK  počas otváracej doby. Tu platia pravidla ako pri vrátení Vstupeniek.

Storno E-vstupenky na žiadosť zákazníka je spoplatnené 0,10€ za jednu vstupenku. 

Vrátenie vstupného s chybnými údajmi:

Ihneď po zakúpení má Zákazník povinnosť prekontrolovať všetky údaje na Vstupenke a presvedčiť sa, že zodpovedajú objednávke. V prípade zistenia chybného údaja uvedeného na Vstupenke je Zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v pokladni MsDK  v lehote 15 minút od zakúpenia Vstupenky alebo najneskôr do začiatku predstavenie. Reklamácie uplatnené po časovom limite nebudú brané do úvahy a Zákazníkovi tak nevzniká nárok na akúkoľvek Kompenzáciu.

V prípade E-vstupeniek zaslaných Zákazníkovi na e-mail, Zákazník môže prípadné reklamácie chybných údajov uplatniť e-mailom najneskôr 24 hodín pred začiatkom predstavenia, alebo osobne v pokladni MsDK  počas pokladničných hodín (najneskôr 30 min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa zakúpená E-vstupenka vzťahuje).

Zmeny v programe:

MsDK si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu v programu MsDK  v akomkoľvek rozsahu, bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.

Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, nemali zakúpené Vstupenky, nebude poskytnutá Kompenzácia.

Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, mali zakúpené Vstupenky, bude prednostne ponúknutá výmena Vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu. V prípade, že Zákazník výmenu Vstupeniek neakceptuje, má nárok na náhradu zaplateného vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných Vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných Vstupeniek nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.

Zákazníkom, ktorí mali na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, zakúpené E-vstupenky, bude poskytnutá náhrada vstupného po preukázaní sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu E-vstupenky nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.

Zrušené predstavenia:

MsDK  si vyhradzuje právo z prevádzkových dôvodov zrušiť akékoľvek predstavenie pred jeho začiatkom. O tejto skutočnosti bude bez zbytočného odkladu informovať Zákazníkov vhodnou formou, napr. zverejnením oznámenia na svojej internetovej stránke , či poskytnutím tejto informácie priamo v budove MsDK a v mieste predaja Vstupeniek.

Zákazníkom, ktorí na zrušené predstavenie nemali zakúpené Vstupenky, prípadne mali Vstupenky nezáväzne rezervované, nebude poskytnutá Kompenzácia.

Zákazníci, ktorí na zrušené predstavenie mali zakúpené Vstupenky, majú nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných Vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných Vstupeniek Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.

Zákazníkom, ktorí mali na zrušené predstavenie zakúpené E-vstupenky bude poskytnutá náhrada vstupného po preukázaní sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu E-vstupenky nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.

Zákazníci sú v prípade zrušenia predstavenia oprávnení uplatniť si svoj nárok spôsobom podľa bodu 1. Reklamačného poriadku, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa zrušeného predstavenia. 

Predstavenia zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci:

Zákazníci, ktorí mali zakúpené Vstupenky na predstavenie, ktoré bolo pred jeho začiatkom alebo v jeho priebehu zrušené alebo prerušené zásahom vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany MsDK  (napr. vyhlásenie evakuácie v dôsledku požiarneho poplachu alebo teroristickej hrozby, orgánmi verejnej moci nariadená evakuácia, radiačný poplach, prírodné katastrofy a pod.) nemajú nárok na poskytnutie Kompenzácie ani nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie. 

Porucha znemožňujúca ďalšiu projekciu:

Pokiaľ bolo predstavenie narušené poruchou vzniknutou na technike, či prevádzkovými okolnosťami a táto porucha znemožňuje ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, Zákazník má nárok na poskytnutie Kompenzácie vo forme voľných Vstupeniek na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek. V prípade, že Zákazník túto Kompenzáciu nebude akceptovať, má nárok na vrátenie zaplateného vstupného v plnej výške. Zákazník nemá nárok na kompenzáciu dopravných nákladov.

Kompenzácia bude poskytnutá Zákazníkovi ihneď alebo najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku poruchy, a to priamo v MsDK, kde táto porucha nastala. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom MsDK výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Zákazník nemá nárok na kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.  

Poruchy obmedzujúce kvalitu projekcie, či divácky zážitok:

Pokiaľ Zákazník zistí poruchy akéhokoľvek charakteru, ktoré významne narušujú alebo budú narúšať jeho divácky zážitok z predstavenia, je nutné tieto poruchy bezodkladne reklamovať osobne u Zodpovedného pracovníka MsDK, ktorý zaistí ich okamžité posúdenie. V prípade reklamácie platí, že:

                1; Pokiaľ boli tieto poruchy reklamované pred začiatkom predstavenia, či do 30 minút po začiatku predstavenia, Zákazník má právo na vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom MsDK, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

                2; Pokiaľ je porucha reklamovaná v priebehu predstavenia, najskôr však po uplynutí 30 minút od začiatku predstavenia, a je tak umožnené Zodpovednému pracovníkovi MsDK reklamáciu posúdiť, Zákazník má nárok (v prípade uznania reklamácie) na poskytnutie Kompenzácie v podobe voľných Vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom MsDK, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

                3;Pokiaľ je porucha reklamovaná po konci predstavenia, MsDK si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie v dĺžke trvania do 30 dní, o ktorej výsledku bude Zákazníka informovať písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie. V prípade uznania reklamácie bude Kompenzácia poskytnutá formou voľných Vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek, a to Zodpovedným pracovníkom MsDK, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

                4; Zákazník nemá nárok na kompenzáciu nákladov súvisiacich s dopravou na  predstavenie.

Reklamácia chybného plnenia objednávky

V prípade, ak Zákazník zistí, že mu bola vydaná vstupenka nezodpovedajúca jeho objednávke , alebo mu bola vydaná hotovosť v zlej výške, musí túto skutočnosť reklamovať ihneď zamestnancovi MsDK. Po opustení priestoru pokladne Reklamácia nebude akceptované.  

Článok 4

Alternatívne riešenie sporov

 Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým MsDK  vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že MsDK  porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na MsDK  so žiadosťou o nápravu. Ak MsDK  na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so MsDK  je Orgán dozoru alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.